Công Ty VINAXANH đã thực hiện thiết kế thi công mảng xanh khu công nghiệp Đồng An